Hướng dẫn tải nhiều video cùng lúc trên douyin.com nhanh nhất

Hiện nay có rất nhiều người lên trang douyin.com để lấy video trên đó về làm và đăng trên Tiktok, Youtube…

Để tải được nhiều video trên douyin cùng lúc phải làm sao?

Để tải nhiều video trên kênh cùng lúc thì bạn chỉ cần tìm được kênh trên douyin mà phù hợp với bạn. Bạn nên dùng trình duyệt chorm để truy cập nhé

Bước thứ 2 bạn bật F12 trên trình duyệt web sau đó copy đoạn code dưới đây để tải các video trên đó về

Bước thứ 3 : Cửa sổ trình duyệt bật lên bạn cần nhập số theo ý bạn muốn tải bao nhiêu video trên kênh đó về

 • Nhập 0 là tải tất cả các video về
 • Nhập số tự nhiên khác thì theo số lượng video có trên kênh đó có thể tải về được

Tất cả các video đều được tải về phần download trên win của bạn

var getid=async function(sec_user_id,max_cursor){
	var res=await fetch("https://www.douyin.com/aweme/v1/web/aweme/post/?device_platform=webapp&aid=6383&channel=channel_pc_web&sec_user_id="+sec_user_id+"&max_cursor="+max_cursor, {
	 "headers": {
		"accept": "application/json, text/plain, */*",
		"accept-language": "vi",
		"sec-ch-ua": "\"Not?A_Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"108\", \"Microsoft Edge\";v=\"108\"",
		"sec-ch-ua-mobile": "?0",
		"sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
		"sec-fetch-dest": "empty",
		"sec-fetch-mode": "cors",
		"sec-fetch-site": "same-origin"
	 },
	 "referrer": "https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAA5A-hCBCTdv102baOvaoZqg7nCIW_Bn_YBA0Aiz9uYPY",
	 "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
	 "body": null,
	 "method": "GET",
	 "mode": "cors",
	 "credentials": "include"
	});
	try{
	  res=await res.json();
	}catch(e){
		res=await getid(sec_user_id,max_cursor);
		console.log(e);
	}
	return res;
}

var download=async function(url, aweme_id, desc){
	var file_name = aweme_id + "-" + desc + ".mp4";
	var data=await fetch(url, {
 "headers": {
  "accept": "*/*",
  "accept-language": "vi,en-US;q=0.9,en;q=0.8",
  "range": "bytes=0-",
  "sec-ch-ua": "\"Not?A_Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"108\", \"Microsoft Edge\";v=\"108\"",
  "sec-ch-ua-mobile": "?0",
  "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
  "sec-fetch-dest": "video",
  "sec-fetch-mode": "cors",
  "sec-fetch-site": "cross-site"
 },
 "referrer": "https://www.douyin.com/",
 "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
 "body": null,
 "method": "GET",
 "mode": "cors",
 "credentials": "omit"
});
	data=await data.blob();
	var a = document.createElement("a");
	a.href = window.URL.createObjectURL(data);
	a.download = file_name;
	a.click();
}

var waitforme=function(millisec) {
  return new Promise(resolve => {
    setTimeout(() => { resolve('') }, millisec);
  })
}

var run=async function(){
	var result=[];
	var hasMore=1;
	var sec_user_id=location.pathname.replace("/user/","");
	var max_cursor=0;
	var download_from=prompt("Enter id video(Enter 0 if want to download all video):","");
	if(download_from==null || download_from=="") {
		alert("Please, Enter id of video!");
		return;
	}
	while(hasMore==1){
		var moredata=await getid(sec_user_id,max_cursor);
		hasMore=moredata['has_more'];
		max_cursor=moredata['max_cursor'];
		for(var i in moredata['aweme_list']){
			if(moredata['aweme_list'][i]['aweme_id'] == download_from){
				hasMore=0;
				break;
			}
			if(moredata['aweme_list'][i]['video']['play_addr']['url_list'][0].startsWith("https"))
				result.push([moredata['aweme_list'][i]['video']['play_addr']['url_list'][0],moredata['aweme_list'][i]['aweme_id'],moredata['aweme_list'][i]['desc']]);
			else
				result.push([moredata['aweme_list'][i]['video']['play_addr']['url_list'][0].replace("http","https"),moredata['aweme_list'][i]['aweme_id'],moredata['aweme_list'][i]['desc']]);
			console.clear();
			console.log("Number of videos: "+result.length);
		}
	}
	for(var i=result.length-1;i>=0;i--){
		await waitforme(1000);
		try{download(result[i][0],result[i][1],result[i][2]);}catch{}
	}
}
run();

Bạn có thể chạy thử nhé hoặc xem qua video của mình tại đây.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ic1Asset 1