Novero – Hệ thống bán lẻ nội thất hàng đầu Việt Nam

[martfury_empty_space height=”50″][martfury_icons_list icons=”%5B%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-rocket%22%2C%22title%22%3A%22Mi%E1%BB%85n%20Ph%C3%AD%20Giao%20H%C3%A0ng%22%2C%22desc%22%3A%22V%E1%BB%9Bi%20h%C3%B3a%20%C4%91%C6%A1n%20t%E1%BB%AB%201%20tri%E1%BB%87u%20tr%E1%BB%9F%20l%C3%AAn%22%7D%2C%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-sync%22%2C%22title%22%3A%22V%E1%BB%9Bi%207%20Ng%C3%A0y%20%C4%90%E1%BB%95i%20Tr%E1%BA%A3%22%2C%22desc%22%3A%22N%E1%BA%BFu%20c%C3%B3%20l%E1%BB%97i%20do%20nh%C3%A0%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%22%7D%2C%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-credit-card%22%2C%22title%22%3A%22Thanh%20To%C3%A1n%20Ti%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A3i%22%2C%22desc%22%3A%22100%25%20thanh%20to%C3%A1n%20an%20to%C3%A0n%22%7D%2C%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-bubbles%22%2C%22title%22%3A%22H%E1%BB%97%20Tr%E1%BB%A3%2024%2F7%22%2C%22desc%22%3A%22H%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20chuy%C3%AAn%20nghi%E1%BB%87p%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”50″]
[martfury_category_tabs title=”Xu Hướng Tìm Kiếm” subtitle=”Cập nhật 9 giờ sáng”][martfury_category_tab icon_type=”linearicons” title=”Phòng Thờ” tags=”%5B%7B%22title%22%3A%22%23B%C3%A0n%20th%E1%BB%9D%20g%E1%BB%97%20m%C3%ADt%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%23S%E1%BA%ADp%20th%E1%BB%9D%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%23T%E1%BB%A7%20th%E1%BB%9D%20g%E1%BB%97%20H%C6%B0%C6%A1ng%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%23B%C3%A0n%20th%E1%BB%9D%20chung%20c%C6%B0%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%23B%C3%A0n%20th%E1%BB%9D%20treo%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%23B%C3%A0n%20th%E1%BB%9D%20%C3%B4ng%20%C4%91%E1%BB%8Ba%22%7D%5D” icon_linearicons=”icon-texture”][/martfury_category_tab][martfury_category_tab icon_type=”linearicons” title=”Phòng Khách” tags=”%5B%7B%7D%5D” icon_linearicons=”icon-couch”][/martfury_category_tab][martfury_category_tab icon_type=”linearicons” title=”Phòng Ngủ” tags=”%5B%7B%7D%5D” icon_linearicons=”icon-bed”][/martfury_category_tab][martfury_category_tab icon_type=”linearicons” title=”Phòng Bếp” tags=”%5B%7B%7D%5D” icon_linearicons=”icon-platter”][/martfury_category_tab][martfury_category_tab icon_type=”linearicons” title=”Tranh Gỗ” tags=”%5B%7B%22image%22%3A%222349%22%2C%22title%22%3A%22%23camera%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-tag%252Fcamera%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222351%22%2C%22title%22%3A%22%23xbox%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-tag%252Fxbox%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222352%22%2C%22title%22%3A%22%23gopro%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-category%252Fconsumer-electrics%252Fair-conditioners%252Faccessories%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222354%22%2C%22title%22%3A%22%23phone%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-tag%252Fmobile%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222355%22%2C%22title%22%3A%22%23laptop%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-tag%252Flaptop%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222356%22%2C%22title%22%3A%22%23speaker%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-tag%252Fspeaker%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222357%22%2C%22title%22%3A%22%23book%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-tag%252Fbag%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222358%22%2C%22title%22%3A%22%23blender%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-tag%252Fkitchen%252F%7C%7C%7C%22%7D%5D” icon_linearicons=”icon-shutter2″][/martfury_category_tab][martfury_category_tab icon_type=”linearicons” title=”Văn Phòng” tags=”%5B%7B%22image%22%3A%222349%22%2C%22title%22%3A%22%23camera%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-tag%252Fcamera%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222351%22%2C%22title%22%3A%22%23xbox%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-tag%252Fxbox%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222352%22%2C%22title%22%3A%22%23gopro%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-category%252Fconsumer-electrics%252Fair-conditioners%252Faccessories%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222354%22%2C%22title%22%3A%22%23phone%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-tag%252Fmobile%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222355%22%2C%22title%22%3A%22%23laptop%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-tag%252Flaptop%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222356%22%2C%22title%22%3A%22%23speaker%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-tag%252Fspeaker%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222357%22%2C%22title%22%3A%22%23book%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-tag%252Fbag%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222358%22%2C%22title%22%3A%22%23blender%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo2.drfuri.com%252Fmartfury3%252Fproduct-tag%252Fkitchen%252F%7C%7C%7C%22%7D%5D” icon_linearicons=”icon-apartment”][/martfury_category_tab][martfury_category_tab icon_type=”linearicons” title=”Phụ Tùng Ôtô” tags=”%5B%7B%7D%5D” icon_linearicons=”icon-car-siren”][/martfury_category_tab][martfury_category_tab icon_type=”linearicons” title=”Máy Vi Tính” tags=”%5B%5D” icon_linearicons=”icon-laptop-phone”][/martfury_category_tab][martfury_category_tab icon_type=”linearicons” title=”Đồ Chơi” tags=”%5B%5D” icon_linearicons=”icon-gamepad”][/martfury_category_tab][martfury_category_tab][/martfury_category_tab][/martfury_category_tabs]
[martfury_empty_space height=”30″][martfury_deals_of_the_day title=”Ưu Đãi Dành Cho Bạn” per_page=”7″ link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fdeals-of-the-day|title:Xem%20t%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%A3||” cat=”noi-that-phong-khach, noi-that-do-choi-xe-hoi, noi-that-phong-tho, noi-that-phong-bep, noi-that-phong-tam, noi-that-phong-ngu, noi-that-phong-lam-viec, noi-that-van-phong-cafe, do-choi-thiet-bi-khac, do-dung-trang-tri, dien-gia-dung, may-tinh-cong-nghe”]
[martfury_empty_space height=”30″]
[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”Nội Thất Phòng Thờ” icon_type=”linearicons” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22B%C3%A0n%20th%E1%BB%9D%20g%E1%BB%97%20M%C3%ADt%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-tho%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A0n%20th%E1%BB%9D%20g%E1%BB%97%20G%E1%BB%A5%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-khach%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A0n%20th%E1%BB%9D%20g%E1%BB%97%20H%C6%B0%C6%A1ng%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-ngu%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A0n%20th%E1%BB%9D%20g%E1%BB%97%20G%C3%B5%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-tam%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A0n%20th%E1%BB%9D%20g%E1%BB%97%20D%E1%BB%95i%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-bep%7C%7C%7C%22%7D%5D” tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22H%C3%A0ng%20m%E1%BB%9Bi%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A1n%20ch%E1%BA%A1y%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Gi%E1%BA%A3m%20h%C3%B4m%20nay%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D” side_title=”Được Đề Xuất Cho Bạn” link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fnoi-that-phong-tho|||” icon_linearicons=”icon-texture” images=”3377″ cat=”noi-that-phong-tho” ids=”2999, 126, 76, 31, 2997″ side_link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fnoi-that-phong-tho|title:Xem%20ti%E1%BA%BFp||”]
[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”Nội Thất Phòng Khách” icon_type=”linearicons” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20Th%E1%BB%9D%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-tho%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20Kh%C3%A1ch%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-khach%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20Ng%E1%BB%A7%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-ngu%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20T%E1%BA%AFm%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-tam%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20B%E1%BA%BFp%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-bep%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20L%C3%A0m%20Vi%E1%BB%87c%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-lam-viec%7C%7C%7C%22%7D%5D” tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22H%C3%A0ng%20m%E1%BB%9Bi%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A1n%20ch%E1%BA%A1y%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Gi%E1%BA%A3m%20h%C3%B4m%20nay%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D” side_title=”Được Đề Xuất Cho Bạn” link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fnoi-that-phong-khach|||” icon_linearicons=”icon-couch” images=”3374,3375″ cat=”noi-that-phong-khach” ids=”” side_link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fnoi-that-phong-khach|title:Xem%20ti%E1%BA%BFp||”]
[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”Nội Thất Phòng Ngủ” icon_type=”linearicons” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20Th%E1%BB%9D%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-tho%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20Kh%C3%A1ch%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-khach%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20Ng%E1%BB%A7%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-ngu%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20T%E1%BA%AFm%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-tam%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20B%E1%BA%BFp%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-bep%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20L%C3%A0m%20Vi%E1%BB%87c%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-lam-viec%7C%7C%7C%22%7D%5D” tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22H%C3%A0ng%20m%E1%BB%9Bi%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A1n%20ch%E1%BA%A1y%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Gi%E1%BA%A3m%20h%C3%B4m%20nay%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D” side_title=”Được Đề Xuất Cho Bạn” link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fnoi-that-phong-ngu|||” icon_linearicons=”icon-bed” images=”3373″ cat=”noi-that-phong-ngu” ids=”” side_link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fnoi-that-phong-ngu|title:Xem%20ti%E1%BA%BFp||”]
[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”Nội Thất Phòng Bếp” icon_type=”linearicons” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20Th%E1%BB%9D%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-tho%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20Kh%C3%A1ch%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-khach%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20Ng%E1%BB%A7%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-ngu%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20T%E1%BA%AFm%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-tam%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20B%E1%BA%BFp%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-bep%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%B2ng%20L%C3%A0m%20Vi%E1%BB%87c%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-lam-viec%7C%7C%7C%22%7D%5D” tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22H%C3%A0ng%20m%E1%BB%9Bi%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A1n%20ch%E1%BA%A1y%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Gi%E1%BA%A3m%20h%C3%B4m%20nay%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D” side_title=”Được Đề Xuất Cho Bạn” link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fnoi-that-phong-bep|||” icon_linearicons=”icon-chair” images=”3370,3371″ cat=”noi-that-phong-bep” ids=”” side_link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fnoi-that-phong-bep|title:Xem%20ti%E1%BA%BFp||” custom_links=”#,#”]
[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”Mẫu Cửa Gỗ Đẹp” icon_type=”linearicons” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22C%E1%BB%ADa%20G%E1%BB%97%20Bi%E1%BB%87t%20Th%E1%BB%B1%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-tho%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22C%E1%BB%ADa%20G%E1%BB%97%20Nh%C3%A0%20%E1%BB%90ng%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-khach%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22C%E1%BB%ADa%20G%E1%BB%97%20Chung%20C%C6%B0%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-ngu%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22C%E1%BB%ADa%20G%E1%BB%97%204%20C%C3%A1nh%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-tam%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22C%E1%BB%ADa%20G%E1%BB%97%202%20C%C3%A1nh%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-bep%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22C%E1%BB%ADa%20G%E1%BB%97%201%20C%C3%A1nh%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-lam-viec%7C%7C%7C%22%7D%5D” tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22H%C3%A0ng%20m%E1%BB%9Bi%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A1n%20ch%E1%BA%A1y%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Gi%E1%BA%A3m%20h%C3%B4m%20nay%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D” side_title=”Được Đề Xuất Cho Bạn” link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fmau-cua-go-dep|||” icon_linearicons=”icon-gradient2″ images=”3369″ cat=”mau-cua-go-dep” ids=”” side_link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fmau-cua-go-dep|title:Xem%20ti%E1%BA%BFp||”]
[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”Đồ Trang Trí & Tranh Gỗ” icon_type=”linearicons” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22Tranh%20g%E1%BB%97%20H%C6%B0%C6%A1ng%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-tho%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tranh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20H%E1%BB%93%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-khach%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tranh%20Ch%E1%BB%AF%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-ngu%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22C%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%91i%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-tam%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tranh%20G%E1%BB%97%20G%E1%BB%A5%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-phong-bep%7C%7C%7C%22%7D%5D” tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22H%C3%A0ng%20m%E1%BB%9Bi%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A1n%20ch%E1%BA%A1y%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Gi%E1%BA%A3m%20h%C3%B4m%20nay%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D” side_title=”Được Đề Xuất Cho Bạn” link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fdo-dung-trang-tri|||” icon_linearicons=”icon-lampshade” images=”3332″ cat=”do-dung-trang-tri” ids=”3341, 3339″ side_link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fdo-dung-trang-tri|title:Xem%20ti%E1%BA%BFp||”]
[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”Nội Thất & Phụ Tùng Ôtô” icon_type=”linearicons” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22N%E1%BB%99i%20Th%E1%BA%A5t%20%26%20%C4%90%E1%BB%93%20Ch%C6%A1i%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-oto-nhap-khau%252Fnoi-that-do-choi-xe-hoi%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C4%90i%E1%BB%87n%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-oto-nhap-khau%252Fphu-tung-dien-oto%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C4%90i%E1%BB%81u%20H%C3%B2a%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-oto-nhap-khau%252Fphu-tung-dieu-hoa-oto%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Th%C3%A2n%20%26%20V%E1%BB%8F%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-oto-nhap-khau%252Fphu-tung-than-vo-oto%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22M%C3%A1y%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-oto-nhap-khau%252Fphu-tung-may-oto%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22G%E1%BA%A7m%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fnoi-that-oto-nhap-khau%252Fphu-tung-gam-oto%7C%7C%7C%22%7D%5D” tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22H%C3%A0ng%20m%E1%BB%9Bi%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A1n%20ch%E1%BA%A1y%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Gi%E1%BA%A3m%20h%C3%B4m%20nay%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D” side_title=”Được Đề Xuất Cho Bạn” link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fnoi-that-oto-nhap-khau|||” icon_linearicons=”icon-car-wash” images=”2952,2953″ cat=”noi-that-do-choi-xe-hoi” ids=”70, 73, 76, 79, 83, 87″ side_link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fnoi-that-oto-nhap-khau|title:Xem%20ti%E1%BA%BFp||” custom_links=”#,#”]
[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”Điện Gia Dụng & Điện Lạnh” icon_type=”linearicons” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22%C4%90%E1%BB%93%20D%C3%B9ng%20C%E1%BA%A7m%20Tay%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fdien-gia-dung%252Fdo-dung-cam-tay%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22D%C3%A2y%20cap%20%C4%91i%E1%BB%87n%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22D%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5%20nh%C3%A0%20b%E1%BA%BFp%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20gia%20%C4%91%C3%ACnh%22%7D%5D” tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22H%C3%A0ng%20m%E1%BB%9Bi%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A1n%20ch%E1%BA%A1y%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Gi%E1%BA%A3m%20h%C3%B4m%20nay%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D” side_title=”Được Đề Xuất Cho Bạn” link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fdien-gia-dung|||” icon_linearicons=”icon-laundry” images=”2951″ cat=”dien-gia-dung” ids=”280, 281, 282, 19, 15, 264″ side_link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fdien-gia-dung|title:Xem%20Ti%E1%BA%BFp||” custom_links=”#,#”]
[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”Máy Tính & Công Nghệ” icon_type=”linearicons” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22CPU%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fmay-tinh-cong-nghe%252Fbo-vi-xu-ly-cpu%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Mainboard%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fmay-tinh-cong-nghe%252Fbo-mach-chu-mainboard%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22RAM%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fmay-tinh-cong-nghe%252Fbo-nho-trong-ram%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22VGA%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fmay-tinh-cong-nghe%252Fcard-man-hinh-vga%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22SSD%20%26%20HDD%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fmay-tinh-cong-nghe%252Fo-cung-ssd-hdd%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A0n%20Ph%C3%ADm%20%26%20Chu%E1%BB%99t%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fmay-tinh-cong-nghe%252Fban-phim-chuot%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22M%C3%A0n%20H%C3%ACnh%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fmay-tinh-cong-nghe%252Fman-hinh-monitor%7C%7C%7C%22%7D%5D” tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22H%C3%A0ng%20m%E1%BB%9Bi%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A1n%20ch%E1%BA%A1y%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Gi%E1%BA%A3m%20h%C3%B4m%20nay%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D” side_title=”Được Đề Xuất Cho Bạn” link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fmay-tinh-cong-nghe|||” icon_linearicons=”icon-laptop-phone” images=”2948,2949″ cat=”may-tinh-cong-nghe” ids=”280, 281, 282, 19, 15, 264″ side_link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fmay-tinh-cong-nghe|title:Xem%20Ti%E1%BA%BFp||” custom_links=”#,#”]
[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”Linh Kiện Kỹ Thuật Số” icon_type=”linearicons” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22Camera%20Gi%C3%A1m%20S%C3%A1t%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Flinh-kien-ky-thuat-so%252Fcamera-giam-sat%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tai%20Nghe%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Flinh-kien-ky-thuat-so%252Ftai-nghe%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Loa%20Vi%20T%C3%ADnh%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Flinh-kien-ky-thuat-so%252Floa-vi-tinh%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22D%C3%A2y%20C%C3%A1p%20S%E1%BA%A1c%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Flinh-kien-ky-thuat-so%252Fday-cap-sac%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Thi%E1%BA%BFt%20B%E1%BB%8B%20M%E1%BA%A1ng%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Flinh-kien-ky-thuat-so%252Fthiet-bi-mang%7C%7C%7C%22%7D%5D” tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22H%C3%A0ng%20m%E1%BB%9Bi%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A1n%20ch%E1%BA%A1y%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Gi%E1%BA%A3m%20h%C3%B4m%20nay%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D” side_title=”Được Đề Xuất Cho Bạn” link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Flinh-kien-ky-thuat-so|||” icon_linearicons=”icon-surveillance” images=”2950″ cat=”linh-kien-ky-thuat-so” ids=”280, 281, 282, 19, 15, 264″ side_link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Flinh-kien-ky-thuat-so|title:Xem%20Ti%E1%BA%BFp||” custom_links=”#,#”]
[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”Đồ Chơi & Thiết Bị Khác” icon_type=”linearicons” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22L%E1%BA%AFp%20gh%C3%A9p%20%26%20X%E1%BA%BFp%20h%C3%ACnh%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fdo-choi-thiet-bi-khac%252Flap-ghep-xep-hinh%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C4%90%E1%BB%93%20ch%C6%A1i%20%C4%91i%E1%BB%81u%20khi%E1%BB%83n%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fdo-choi-thiet-bi-khac%252Fdo-choi-dieu-khien%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C4%90%E1%BB%93%20ch%C6%A1i%20m%C3%B4%20h%C3%ACnh%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fdo-choi-thiet-bi-khac%252Fdo-choi-mo-hinh%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C4%90%E1%BB%93%20ch%C6%A1i%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnovero.vn%252Fmuc%252Fdo-choi-thiet-bi-khac%252Fdo-choi-tri-tue%7C%7C%7C%22%7D%5D” tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22H%C3%A0ng%20m%E1%BB%9Bi%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A1n%20ch%E1%BA%A1y%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Gi%E1%BA%A3m%20h%C3%B4m%20nay%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D” side_title=”Được Đề Xuất Cho Bạn” link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fdo-choi-thiet-bi-khac|||” icon_linearicons=”icon-gamepad” images=”2812″ cat=”do-choi-thiet-bi-khac” ids=”280, 281, 282, 19, 15, 264″ side_link=”url:https%3A%2F%2Fnovero.vn%2Fmuc%2Fdo-choi-thiet-bi-khac|title:Xem%20Ti%E1%BA%BFp||” custom_links=”#,#”][martfury_empty_space height=”70″]